Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0

Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0

Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0

Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::end_el(&$output, $page, $depth) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0
Tingbjerg Art Research Dialogue | ART · RESEARCH · DIALOGUE

Tingbjerg Art Research Dialogue

 

T-ARD (Tingbjerg Art Research Dialogue)
– et projekt af Kenneth A. Balfelt og Jon H. Sørensen, socialprojektudvikler

T-ARD er et kunstprojekt i det offentlige rum i Tingbjerg. En bydel på kanten af Københavns Kommune, omgivet (eller indespærret) af mose og motorvej med 6.500 indbyggere. Folk bor i 15-20 sæt af fire lave blokke i en rektangel som omgiver en grøn rekreativ gård. I midten ligger Tingbjerg skole. Der er kun een vej ind og ud af bydelen. Af den grund har den et “urbant landsbypræg” med en stærk egenidentitet. Identiteten er også præget af en væld af forskellige etniciteter og kulturer. Mange er dårligt bemidlede og der er en stor bolig-social, integrations- og udviklingsmæssig indsats.

Introduktion

Kommunen har en plan. Tingbjergs områdesekretariat har en plan. Hvordan kan kunsten indgå i en kritisk og perspektivændrende dialog med disse og skabe nye muligheder, som har sit ståsted i mødet imellem det skønnes etik og det godes æstetik! Samtidig er det vores forsøg stadig at udføre disse tiltag som kunst, fordi kunst ikke er politik, socialarbejde eller arkitektur, men et fagområde, der benytter sig af disse formbare størrelser som materialer.

Kunsten som metode

Projektet består af tre delprojekter, der strækker sig over 3-4 år.  Projektet berører emner som byplanlægning, det offentlige rum som ramme for fællesskaber, kunst i det offentlige rum, konflikter som udløses af og løses i det offentlige rum, identitet, landsby i byen, det modernistiske boligprojekt, sammentænkning af form og indhold – f.eks. læringsplan i skolen (indhold) og klasselokalets struktur og indretning (form) etc. Alle projekter og emner behandles via kunsten i det offentlige rum ved, at vi ser på, hvordan denne kan bruges som redskab.
Forsøget er at gøre kunsten til et rum at skabe forandring i. Vi inviterer indenfor. Her er der tale om kunstneren som en “fri agent” som ikke har nogen dagsorden, være det sig institutionel, politisk eller socialtfagligt, men hvor vi i højere grad benytter politiske og faglige input som materialer. Disse kan tilvælges eller fravælges uden nogen synlig forklaring. Det er kunstens ret.

De tre delprojekter

Visit Tingbjerg – T-ARD Kunstfestival
kunstnere og lokale intervenerer i det off. rum om det sociale

Kurateret af Matthias Hvass Borello og Kenneth A. Balfelt

TingbjertArt har til formål at udfordre vante forestillinger i Tingbjerg – både for beboere, dem der arbejder der og for omverdenen. Samtidig ønsker vi at have en slags uafhængig forskningsenhed som snuser rundt og definerer egne interessefelter, som vi kan støtte at lave projekter omkring og få “forskningsresultater” fra. Dette gør vi ved at invitere socialt og processuelt orienterede billedkunstnere til at arbejde i og med Tingbjerg. Ud over projekter i det offentlige rum vil vi etablere et værksted som både kan være en platform for kunstnere at arbejde ud fra og være aktivt lokalt, hvor beboere i Tingbjerg vil kunne bruge værkstedet – på den måde vil de to grænseflader røre hinanden, med den dertilhørende mulighed for at nye ikke planlagte samarbejder kan opstå.

Vi har indgået et 3-års samarbejde med Det Kgl. Danske Kunstakademi, hvor studerende kan lave projekter i Tingbjerg som en del af deres uddannelse. Målet er også at inddrage professionelle kunstnere, det sker i forbindelse med samtidskunstfestivalen VISIT TINGBJERG (se foromtale øverst på siden).

Projektet er finansieret af Københavns Kommune, Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen, Områdesekretariatet i Tingbjerg, Statens Kunstråds Billedkunstudvalg, Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

GirafStakitElevProces
Omdefinering af tidligere kantinerum i elev proces på Tingbjerg Heldagsskole

Kenneth A. Balfelt, arkitekt Lene Mirdal, Jon H. Sørensen, lektor Ingelise Flensborg DPU, Majken Hviid, BA Antropologi

I en omfattende facilitering har vi ladet elever gennemgå en arkitekturproces, hvor elever skaber nye løsninger på det fysiske miljø, ved at ændre en tidligere kantinegang til et nyt aktivitetsrum, således at det i højere grad:

  • Bidrager til at eleverne kan modtage undervisning efter frikvarteret
  • Kan skabe rammer for fri og fysisk leg
  • Er tidssvarende og ordentlige
  • Appellerer til nysgerrighed, oplevelser og spørgsmål

Eleverne har således været både bygherre, arkitekter og brugere. Centralt for hele projektet har været, at det er baseret på, at eleverne gennemgår en design/arkitektprocess, som man ville gøre det under normale omstændigheder, når vi skal renovere/forny en del af en skole – men med en kunstneriske proces og tvist, og med os som guider og støtter. Derigennem opnår de både nye færdigheder, indsigt i nye fagligheder og tilhørsforhold til deres skole.

Vi er ca. halvvejs i projektet og afventer yderligere finansiering.

Konfliktløsning (tidl. Gandhi Kom Forbi)
– Konfliktløsning og arbejdet med normskred

I samarbejde med Tingbjerg har vi opstartet en konfliktløsningsindsats, hvor Kenneth A. Balfelt bl.a. har bidraget med sin erfaring fra Gandhi+ Festival i 2007.

Projekterne strækker sig over en periode på 4 år. Med afsæt i emner som byplanlægning, det offentlige rum som ramme om socialt fællesskab samt de konflikter der opstår i det offentlige rum og som kan løses i det offentlige rum – herunder byrummet, skolen, klubben, mm. – berører projekterne emnerne identitet og byliv og bruger kunst og arkitektur som redskab til at agere i det offentlige rum.
De øvrige projekter er elevinddragelse på Tingbjerg Skole og Visit Tingbjerg.

Baggrund for projektet Konfliktløsning i Tingbjerg
Konflikt kan i sig selv bruges som værktøj til at skabe fællesskab.

Som udgangspunkt anskuer vi konflikterne i Tingbjerg ved at kigge på området ud fra landsbyens og fællesskabets potentiale.
Vi har en oplevelse af at Tingbjerg i dag består af forskellige enklaver af borgere, der så at sige forskanser sig, hver især uden fælles identitet og uden fælles front. Udgangspunktet for projektet er ideen om at det at finde eller skabe en fælles identitet kan fordre og fordre ønsket om et positivt samvær

Den fremmedgjorthed mange føler overfor andre i egen bydel og derigennem manglende tillid og tiltro til disse andre mennesker omkring, skaber en negativ energi.

Hvis der derimod kunne skabes en større integration og kulturel indsigt imellem de forskellige grupperinger, der reelt ikke er i konflikt (det være sig kvinderne, mændene, de unge på gaden, pensionisterne, med flere – og med eller uden dansk etnisk baggrund), kunne der også skabes fælles front imod de få grupper, som rent faktisk skaber uro og utryghed.

Vi besøger de forskellige grupper og enkeltpersoner og får gennem dialog deres perspektiv på tingene. Derefter afsøger vi i fællesskab med disse borgere mulige fysiske tiltag til at dæmme op for det der skaber utryghed og konflikt og som i stedet kan skabe fællesskab, ejerskab til og tryghed i egen bydel.

Ideen
Ideen med projektet er gennem samtaler at afdække underliggende mekanismer for konflikterne mellem de forskellige grupper af beboere i Tingbjerg og at bruge kunst og arkitektur som rammen om at involvere og aktivere borgerne i området til selv at være med til at finde konkrete løsninger på problemer med konflikt og utryghed i form af fysiske tiltag i byrummet.

Målet
Målet for projektet er gennem en borgerdrevet proces, at bidrage til at mindske konfliktniveauet i området og skabe en anden ’konfliktkultur’ gennem konfliktløsningsværktøjer og nye fysiske rammer/faciliteter, samt skabe fællesskab på tværs af beboergrupperne som middel til at skabe tryghed.

Grundlaget
Grundlaget for processen i projektet er et åbent søgende forløb uden forudfattet ide om resultatet. Med en undersøgelse og udforskning af hvad der passer til netop den gruppe mennesker der oplever sig selv i konflikt med eller utryg overfor andre grupper – samt ønsker, visioner og behov.

Baggrunden er konfliktløsning som metode til at opfylde begge parters behov (fremfor kompromis som konfliktløsning). Men hvilket slags offentligt rum kan fordre en sådan proces? Hvilke konkrete fysiske rammer kan sådan en proces foregå i? Den opgave vi stiller os selv er således at identificere konfliktpunkterne i netop dette offentlige rum og udvikle fysisk-visuelle måder at bidrage til mindre konflikt.

Idealet
Det forløb vi søger at skabe er en værdibåren proces baseret på frie forskningsmidler. Vi har ikke en opdragsgiver (og designer ikke noget til en kunde) men arbejder med et åbent resultatet der skal være baseret på de værdier og ønsker som brugerne definerer. Vi går ud ikke med en hammer eller en færdig værktøjskasse. Det er sammen med brugerne at vi definerer hvilket ’værktøj’ der skal bruges i løsningen og realiseringen af dette projekt – det være sig den konkrete værktøjskasse til at bygge et fysisk møbel i byrummet, men det kan lige så vel være kameraet, eventen, eller festivalen der bliver ønsket af processen og forløsningen i projektet.

Vi søger en tilgang til projektet med arkitektur og kunst som ramme, der skal gøre det muligt for os som projektfacillitatorer, at gå åbent ind i dialogen med borgerne og ’gå med’ de situationer der opstår spontant undervejs. Vi inviterer indenfor og har som mål at lade kunstneren og arkitekten være “frie agenter” uden fast dagsorden – hverken politisk, socialt eller fagligt.

Udførelse
Gennem research og interviews af forskellige beboergrupper og aktører i Tingbjerg afdækker vi hvad de forskellige grupper mener er muligt, ønskeligt og relevant at realisere i fællesskab.

Personer følgende steder interviewes: Politiet, Tingbjerg Skole, Unge 13-18 år, Unge 18-25 år, Områdesekretariatet, Bestyrelsen FSB/SAB, fædre grupper (f.eks. somaliske klub, tyrkiske klub, mfl.), kvindegrupper (f.eks. Sundhedshuset)

På baggrund af de ideer og ønsker til en aktion i byrummet der fremkommer under interviews, samles en gruppe på tværs af de interviewede unge, forældre og ældre, der er med til at konkretisere og realisere projektet under vejledning af billedkunstner og arkitekt.

Projektet er en del af et forløb i Tingbjerg der også indbefatter konfliktløsningskursus for 60 medarbejdere i diverse institutioner i Tingbjerg samt Tingbjerg Forum, et byrums – og udsmykningsprojekt i forbindelse med Områdesekretariatet.
Projektet er finansieret af Bikubenfonden

T-ARD (Tingbjerg Art Research Dialogue)
a project by Kenneth A. Balfelt and Jon H. Sørensen, social project developer

T-ARD is an art project in the public space of Tingbjerg. A suburban area on the edge of Copenhagen Municipality enclosed (or confined) by bog and highway, with some 6,500 inhabitants. People live in 15-20 sets of four low-rise apartment blocks each in a rectangle surrounding a green recreational courtyard. In the middle is Tingbjerg public school. There is only one way in and out of the area. For this reason it has a character of an ‘urban village’ with a strong sense of identity. The identity is also distinguished by a myriad of different ethnicities and cultures. Many are financially disadvantaged and there are huge efforts to improve social housing, integration, and social development.

Introduction

The city council has a plan. The area secretariat of Tingbjerg has a plan. How can art be part of a critical and perspective transforming dialogue with these, and create new opportunities grounded in the meeting between the ethics of the beautiful, and the aesthetics of the good! At the same time it is our attempt to continue to engage in these initiaatives as art, because art is not politics, socal work, or architecture, but a profession that utilizes these mutable aspects as materials.

Art as method

The project consists of three sub-projects with a duration of 3-4 years, involving areas like city planning, the public space as a frame for communities, art in public spaces, conflicts prompted by and solved within the public space, identity, urban village, the modernist housing project, the merger of form and content – such as knowledge plan in the school (content) and structure and interior design of classrooms (form), etc.

But all projects and subjects are treated through art in public space in that we investigate how it may be used as a tool

The attempt is to transform art to a space for change. We invite inside. Here we can think of the artist as a ‘free agent’ without an agenda, be that institutional, political or socially professional, but where we to a higher extent use political and professional inputs as materials. These may be actively selected or deselected without apparent reason. This is art’s right.

The three sub-projects

‘GirafStakitElevProces’
Redefining a former canteen space in student process at Tingbjerg Public School

Kenneth A. Balfelt, architect Lene Mirdal, Jon H. Sørensen, senior lecturer Ingelise Flensborg DPU, Majken Hviid, BA Anthropology

In a comprehensive proces we have let students go through an architectural process where students create new solutions to the physical environment by changing a former canteen hallway into a new activity space, so that it to a higher extent:

Contributed to the possibility of the students being able to recive teaching after the break
May create settings for free and physical play
Is modern and orderly
Appeals to curiosity, experiences, and questions

In this sense the students have been both developer, architects, and users. Central to the whole project has been its being centered around students undertaking a design/architectural process much like it would be done under normal circumstances when we are to renovate/renew part of a school – but with an artistic process and a twist, and with us as guides and supports. In this way they acquire both new skills, insight into new professions and a sense of belonging to their school.

We’re currently about half way into the project and are awaiting further funding.

‘Gandhi Stopped By’
Conflict resolution and working with shift in norms

In collaboration with Tingbjerg we have initiated an effort towards conflict resolution, where among other things I have contributed with my experience from Gandhi+ Festival which I organized in 2007.
CONFLICT RESOLUTION IN Tingbjerg – PROJECT

By Kenneth Balfelt, artist and Lene Mirdal, architect

A project by T-ARD (Tingbjerg – Art Research Dialogue)
– And one out of three projects in Tingbjerg with a focus on citizens and the users resources.

The projects run over 4 years and uses art and architecture as a way to touch topics such as identity and city life.
This happens on the basis of e.g. urban planning, public space as a framework for social community and the conflicts that arise in the public domain and can be solved in the public domain – including in urban space, school, club, etc..

The other projects are involvement of pupils in Tingbjerg School and the art festival Visit Tingbjerg.

Project background Conflict Resolution in Tingbjerg
Conflict in itself can be used as a tool for creating community.

Basically we look at conflicts in Tingbjerg by looking at the potential of the village and the community. Today, we see Tingbjerg consisting of various enclaves of citizens, that seems to entrench themselves, each without a common identity and without a united front. E.g. the citizens have not as a group confronted the criminal and destructive young men. The project is based on the idea that finding or creating a common identity and demand the desire for a positive interaction.

The alienation many feel towards others in their own town and because of this a lack of trust and confidence in other people, creates a negative energy.

However, if it can create a greater integration and cultural understanding between the different groupings that are not actually in conflict (be it women, men, young people street, pensioners, and others – and with or without Danish ethnic background), there could also be created a united front against the few groups that actually creates unrest and insecurity.

We visit the various groups and individuals and get their perspective through dialogue on things. Then we scan in conjunction with these citizens possible physical actions to curb it that creates insecurity and conflict and which instead can create community and ownership of and confidence in your own town.

The idea
The idea of the project is through interviews to uncover the underlying mechanisms for conflicts between different groups of residents in Tingbjerg and to use art and architecture as the framework to engage and activate citizens in the region to self-help to find concrete solutions to problems of conflict and insecurity in the form of physical interventions in the public space.

The goal
The goal of the project is through a citizen-driven process to help reduce the conflict level in the area and create another ‘conflict culture’ through conflict resolution tools and new physical facilities / amenities, and create community across of citizens groups as a means of creating confidence.

The basis
The basis for the process of the project is an open and minded process without a preconceived idea of results. With a study and exploration of what suits that group of people who experience themselves in conflict with or in uncomfortable versus other groups – and wishes, visions and needs.

The background is conflict resolution as a way to satisfy both parties’ needs (rather than compromise). But what kind of public space can accomodate such a process?
What specific physical environment can such a process take place in? The task we set ourselves is to identify points of conflict in this very public space and develop physical and visual means to contribute to less conflict.

The ideal
The process we seek to create is a value-borne process based on free funds of research. We do not have a client (and do not design something to a customer) but work with an open outcome that must be based on the values and aspirations that the users define. We do not come with a hammer or a complete toolbox. It is with the users we define what ‘tools’ to be used in the solution and the realization of this project – be it the concrete toolkit to build a physical piece of furniture in the urban space, but it may as well be the camera, an event or festival which will be requested by the process and the redemption in the project.

We use architecture and art as a framework to make it possible for us as project facilitators that go into open dialogue with citizens and ‘go with’ the situations that arise spontaneously in the process. We invite you inside, and aim to let the artist and architect be “free agents” without a fixed agenda – either political, social or professionally.

Execution
Through research and interviews with various community groups and stakeholders in Tingbjerg we uncover what various groups believe is possible, desirable and appropriate to realize in common.

People in the following locations are interviewed: the police, Tingbjerg School, Youth 13-18 years, Youth 18-25 year, Area Secretariat, Board FSB / SAB, fathers’ groups (e.g. Somali club, Turkish club, etc.), women’s groups (e.g. Health House)

Based on the ideas and wishes for an action in the urban space obtained during interviews, assembled a group across the interviewed young people, parents and older people who are helping to concretize and realize the project under the guidance of artist and architect.

———–
The project is part of a greater process in Tingbjerg that also includes conflict resolution training for 60 employees of various institutions in Tingbjerg and as well as a urban space and architectural restructuring and decoration project at Tingbjerg Forum, the local office of social efforts and housing association management.

The project is funded by Bikubenfonden

Visit Tingbjerg T-ARD Artfestival
artists and locals intervening in the public space around the social

Curated by Matthias Hvass Borello og Kenneth A. Balfelt

TingbjergArt aims to challenge accustomed preconceptions in Tingbjerg – both for the residents, people working there, and for the outside world. At the same time we wish to have a kind of independent research unit sniffing around, defining their own fields of interest, who we can support in creating projects and from whom we can gain ‘research results’.

We do this by inviting socially and processually oriented visual artists to working in and with Tingbjerg. Aside from projects in the public space we want to establish a workshop that can be both a platform for artists from which to work, and to take an active local role, where residents of Tingbjerg will be able to use the workshop – in this way the two interfaces will touch one another, with the added possibility that new, as-of-yet not planned collaborations can arise.

We have initiated a 3-year long collaboration with the Royal Danish Academy of Fine Arts, where students can create projects in Tingbjerg as part of their education. We will also involve professional artists.

The project is funded by the City Council of Copenhagen, Administration of Employment and Integration.

Comments are closed.