Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0

Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0

Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0

Warning: Declaration of Shailan_Walker_Page::end_el(&$output, $page, $depth) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/a-r-d.org/public_html/wp-content/plugins/subpages-extended/class-shailan-walker-page.php on line 0
Folkets Park | ART · RESEARCH · DIALOGUE

Folkets Park

Parken til folket! – Udvikling af Folkets Park

Marts 2013 –


Folkets Park udvikles af billedkunstner Kenneth A. Balfelt + underrådgivere (visuel antropolog Simone Grytter, bysociolog Simon Mertner Vind, etnolog Nicolai Carlberg, byplanlægger Line Simonsen ) og Spektrum Arkitekter i samarbejde med de lokale beboere og interessenter. Københavns Kommune (ved Sikker By, Hotspot, Nørrebro Lokaludvalg, Center for Anlæg) er opdragsholder.

I forbindelse med Tryghedsplan Indre Nørrebro skulle Folkets Park udvikles. Folkets Park har en lang og fantastisk historie – og som navnet Folkets Park så smukt beskriver, er det en park grundlagt af og for folket. Det har været centralt i hele processen, at den skal blive ved med at være en park af og for folket. Derfor har det også været grundlæggende for os at have et nært samarbejde med brugere af parken og beboerne og interessenterne rundt om parken. Folkets Park blev senest renoveret i 2008, så vores arbejde skal munde ud i en række mindre fysiske forandringer, som kan understøtte udviklingen af Folkets Park til et velfungerende grønt og rekreativt område. Der skal altså ikke laves en helt ny park – vi vil tværtimod arbejde med respekt for parkens historie og sjæl. Formålet med udviklingsprocessen af Folkets Park er at skabe muligheder for flere aktiviteter i parken, få flere mennesker til at bruge parken og derigennem øge trygheden.

lokal+fag=godt

Som denne illustration viser, arbejder vi med det lokale kendskab som en forudsætning for en god process. Den eneste måde vi kan forstå området, dets beboere og deres ønsker for Folkets Park er gennem det lokale kendskab – derfor laver vi en lang inddragelsesprocess med det mål at komme i dialog med alle parkens brugere og nærliggende indbyggere. Med den lokale forståelse af området bruger vi vores egen faglige ekspertise til at udvikle den konkrete fysiske park. Dette gør vi for at sikre en høj kvalitet og et rigtig godt resultat.

Værdier
Kenneth A. Balfelt og Spektrum Arkitekter har tidligere arbejdet sammen omkring andre projekter fx ’Byen som dagligstue’ i samarbejde med Hausenberg (udgivet af Socialministeriet) og etableringen af Enghave Minipark for og med øldrikkere. I rådgivergruppen arbejder vi med en høj grad af etik og integritet. Vi behandler alle mennesker med respekt og mener, at alle mennesker har rettigheder som brugere af det offentlige rum – uanset deres juridiske forhold. Alt hvad vi laver, står vi 100% inde for. Det betyder også, at vi ikke kan lave noget, som er imod vores personlige og faglige integritet.

Det betyder bl.a., at det ikke er det kommercielle aspekt af opgaven som interesserer os. Vi påtager os opgaven for at bidrage til samfundets udvikling mod mere fællesskab og kærlighed”. Citat fra vores kontrakt med Københavns Kommune.

Processen
Processen omkring udviklingen af Folkets Park er helt central og meget vigtig for os – vi tror ikke på, at man kan opnå et resultat af rigtig høj kvalitet uden en forudgående god og involverende proces. Vi arbejder meget dybdegående med proces i alle projekter, fordi erfaringen fortæller os, at det er den eneste måde at opnå et godt resultat på. Inddragelse af lokalområdet er en nødvendighed i alle byrumsprojekter, men en inddragelse kan have form af alt fra et enkelt borgermøde,hvor borgere får mulighed for at lufte deres konkrete ideer – som ofte er så mange at man alligevel ikke kan opfylde alles ønsker, til en meget dybdegående inddragelse, hvor borgere og brugere er en del af inddragelsen igennem alle faser af projektet.

“Så hvad er opskriften på et velfungerende byrum, der både kan rumme demokrati og integration – ikke kun i teorien, men også i praksis? Vores opskrift er, at der ikke findes én opskrift man slavisk kan følge hver gang for at få et godt resultat. Den løsning, vi arbejder med, er netop accepten af, at der ikke findes én løsning, én bestemt ide, struktur eller model for hvordan man udvikler byrum. Vi arbejder ud fra et værdisæt, der indeholder noget så umoderne og langhåret som kærlighed, respekt, integritet og lokalt ejerskab – og så fokuserer vi på processen frem for det fysiske resultat. Det er det eneste, vi ved på forhånd“(Uddrag fra essayet Gang i processen, af Simone Grytter og Kenneth Balfelt. Læs hele essayet her

I Folkets Park har vi arbejdet med forskellige faser – nogle af faserne har overlappet hinanden og skal mest forstås som et arbejdsredskab.

600768_158560344316086_583496857_n

388_163996740439113_1616241_n

1. Kontekstforståelse
Det har været helt grundlæggende for os at den fysiske udformning blev skabt på baggrund af lokalsamfundets indsigt i- og ønsker for Folkets Park. For at vi i rådgivergruppen kunne skabe en korrekt forståelse for parken, gennemførte vi mere end 35 interviews, borgermøder, spørgeskemaundersøgelse, Facebook dialog, kaffesamtaler med borgere, interessenter og brugere af parken. En del af kontekstforståelsen er også at forstå hvilke behov Folkets Park skal kunne dække. Folkets Park bliver brugt – og skal bruges af rigtig mange forskellige mennesker med meget forskellige konkrete ønsker for parken. For at undgå at få en lang liste med konkrete ønsker som fx grill, springvand, petangbane osv. har vi i højere grad spurgt ind til hvad folks drømme er for parken, hvilke parker de ellers bruger, hvorfor de måske ikke bruger parken, hvilken identitet parken har mm. På denne måde får vi et overblik over hvilke behov parken skal kunne dække og hvilken identitet har. Med denne lokale viden, parret med vores faglige viden kan vi opbygge et godt fysisk resultat.

2. Idéudvikling
Igennem 3 større idéudviklingsmøder samt flere mindre samtaler har vi udviklet et idéoplæg som består af et skitseoplæg, en målformulering samt en behovs- og funktionsanalyse af Folkets Park. Idéoplægget skal både bruges til at sikre at vi har forstået borgernes og brugernes ønsker for Folkets Park korrekt, samt at kommunikere denne information videre til opdragsholderne.

1044021_170866136418840_545609016_n

3. Workshops
Vi har afholdt en række mindre workshops med det formål at udvikle en prototype for hvilken slags siddepladser, der kan være i Folkets Park. Det har været vigtigt for os at de lokales ønsker for Folkets Park, undervejs også er blevet kanaliseret ud til noget helt konkret – f.eks. som her, i et forslag til siddepladser. Vi startede med en workshop hvor vi diskuterede værdierne og funktionen i en bænk – det skulle være en bænk der passede til Folkets Park og som havde den rette funktion. Efterfølgende tegnede vi forskellige forslag og endte til sidst med at bygge nogle multifarvede, rudeformede bænke.

1233989_194158007422986_680126787_n

1176228_194158010756319_592781493_n

1208607_197041710467949_1629190690_n

4. Projektering
På baggrund af den viden vi har fået fra dialogen med borgere og brugere, har Spektrum Arkitekter udarbejdet et endeligt skitseforslag, med konkrete skitser over hvilke fysiske forandringer der kommer til at ske i Folkets Park. Vi har af flere gange holdt større og mindre møder med borgere og brugere, samt opfordret til dialog omkring skitserne på de sociale medier.

5. Udførelse
De fysiske forandringer i Folkets Park skal udføre i 2014, hvor vi regner med at holde en åbningsfest. Igennem hele anlægsfasen vil vi følge arbejdet tæt, således at vi sikrer at de borgerønsker vi har formuleret og tegnet på også bliver gennemført korrekt og på en god måde for områdets rytme og dagligdag.

ENGLISH

A park for the people! – Developing the People’s Park in Nørrebro, Copenhagen

March 2013-
The People’s Park is being developed by artist Kenneth A. Balfelt + sub-consultants (visual anthropologist Simone Grytter, urban sociologist Simon Mertner Vind, ethnologist Nicolai Carlberg, community developer Line Simonsen) and Spektrum Architects, in co-operation with local residents and partners. The Municipality of Copenhagen (Sikker By, Hotspot, Nørrebro Lokaludvalg, Center for Anlæg) is the contracting authority.

In connection with the Security Plan, Central Nørrebro, the People’s Park was to be developed. The People’s Park has a long and amazing history – and as the name suggests, it is a park which has been created by and for the people. Therefore, maintaining a close cooperation with the local residents and partners has been a central aspiration throughout the project. The People’s Park was completely renovated in 2008, so our work is to result in minor physical changes which can support the development of the People’s Park as a well-functioning urban space and green recreation area. Accordingly, we are not going to create a new park – on the contrary, our work will respect the history and soul of the park. The aim of developing the park is to create more activities in the park, facilitate more people using the park, and thereby increase security in the park.

As the illustration exemplifies, we think of local knowledge as a precondition for a good process. The only way we can understand the area and its dynamics, its users and residents and their wishes for the People’s Park, is by means of local knowledge. Therefore, we have developed an elaborate process of user involvement and experience with the aim of starting a dialogue with all the users and residents of the park. In conjunction with the local knowledge, we will use our own professional qualifications to develop the final, physical appearance of the park. We use this method to ensure high quality and a good result.

Values
Prior to this project, Kenneth A. Balfelt and Spektrum Architects have collaborated on ‘The City as a Living Room’ (also in collaboration with Hausenberg, published by the Ministry of Social Affairs), and established a mini park for beer-drinkers. In the consultation group, we work with a high level of ethics and integrity. We treat all people with respect and believe that all people have rights as users of the public space, irregardless of their legal situation. We vouch a hundred percent for what we do and cannot create something that is against our personal and professional integrity.

This means, e.g., that it is not the commercial aspect of the project that interests us. We have taken this project upon us in order to contribute to the development of society towards a higher degree of solidarity and love.” (Quote form out contract with the Municipality of Copenhagen).

The process
The process in devoloping the People’s Park is very important – we do not believe that one can obtain a result of very high quality without an involving process . Involving the local community is required in all space projects. Inclusion can have many forms anything from a single public meeting where citizens have the opportunity tell about specific ideas – which are often so many ideas that you still can not meet everyone’s wishes, to a very high involvement, where citizens and users take part in all phases of the project.
So what is the recipe for a well-functioning urban spaces that contain both democracy and integration – not only in theory but also in practice? Our recipe is that there is no single recipe for creating a good result . There is no single solution, only one particular idea, structure or model of creating an well-functioning urban spaces. Our values ​​ includes something as unfashionable as love, respect, integrity and local ownership – and we are more focused on the process than the physical result . That is the only thing we know in advance.
In the People’s Park, we have worked with various phases – some of the phases overlapped and should be understood as a working tool.

1. Context understanding600768_158560344316086_583496857_n
It has been fundamental to us that the physical design was created based on the community’s understanding of the People’s Park. In order to advise us, the projectgroup, to create an understanding of the park, the history, what it is used for, what do the local want to use it for, we conducted more than 35 388_163996740439113_1616241_ninterviews, public meetings, questionnaires, Facebook dialogue, coffee conversations with stakeholders and users of the park. Part of the context – is also the awareness the needs that the People’s Park must cover. The People’s Park is being used – and will be used by many different people with very different specific desires for the park. To avoid having a long list of specific requests, such as barbecues, fountains, petangbane etc., we asked about what people’s dreams is for the park, Which parks they uses, why they use them, why they may not use the Peoples Park, why they use it, what is the identity of the People´s Park. With this local knowledge coupled with our professional knowledge we can build a good physical result.

2. Idea development
Through three major idea development meetings and several smaller conversations we have developed a draft proposal which consists of a sketch paper, a statement of aims and a needs and functions analysis of the People’s Park. The draft must be used both to ensure that we have understood the locals and users’ requests to the People’s Park proper, and to communicate this information to the client retainers.

1044021_170866136418840_545609016_n3.Workshops
We have held a number of small workshops with the aim of developing a prototype for what kind of seating that can fit into the People’s Park. It was important for us that the locals wiches, along the way also is beeing channeled into something quite specific – as here, in a proposal for seating. We started with a workshop where we discussed the values ​​and function in a bench – it should be a bench that suited the People’s Park and had the proper function. Subsequently we drew various proposals and ended up building some multi-colored, diamond-shaped benches.

1233989_194158007422986_680126787_n

4. The design
Based on the knowledge we have gained from dialogue with locals and users, Spectrum Architects prepared a final draft proposal, with specific diagrams of the physical changes that will happen in the People’s Park. We have several times held large and small meetings with locals and users, and called for dialogue about the sketches on the social media.

5. Construction 1176228_194158010756319_592781493_n
The physical changes in the People’s Park will be performed doing the sommer 2014. Throughout the construction phase, we will follow the work closely so that we ensure that the locals wishes, we have formulated and designed, is implemented correctly and in a good way for the area’s rhythm and daily life.1208607_197041710467949_1629190690_n

Comments are closed.